Stel ons je vraag

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de hierna omschreven betekenis wanneer deze woorden met een hoofdletter zijn geschreven, behoudens indien en voor zover de context een andere betekenis vereist:

Gebruiker: Q&A Insights B.V., kantoorhoudende te (3818 HN) Amersfoort aan de Koningin Wilhelminalaan 21, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58913009, alsmede diens rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel;

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon (zijnde consument), de natuurlijke persoon (niet zijnde consument), die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel rechtspersoon in opdracht en/of op verzoek van wie Gebruiker een prestatie verricht van welke aard dan ook, dan wel met wie Gebruiker een Overeenkomst, zoals hierna gedefinieerd, aangaat of met wie Gebruiker in bespreking of onderhandeling is over het aangaan van een Overeenkomst;>

Partijen: Gebruiker en Opdrachtgever gezamenlijk;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Gebruiker tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en tenuitvoering van die overeenkomst;

Diensten: alle door of namens Gebruiker voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot kwantitatief en kwalitatief onderzoek, ontwikkelen van visies en strategieën, opleidingstrajecten en spreeksessies.

Projectprijs: een door Partijen overeen te komen vaste prijs voor een specifiek aantal Diensten, dat Gebruiker voor een bepaald project of een bepaalde periode verleent.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Behoudens voor zover schriftelijk door Partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden deze algemene voorwaarden voor alle Overeenkomsten en voor alle handelingen, prestaties, aanbiedingen, offertes en overige rechtshandelingen tussen Gebruiker en Opdrachtgever.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Gebruiker uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 De inschakeling door derden door Gebruiker laat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onverlet.

2.4 Indien deze algemene voorwaarden door Opdrachtgever ter zijde worden gesteld, door eigen algemene voorwaarden schriftelijk van toepassing te verklaren, zullen slechts die clausules in genoemde eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn welke niet strijdig zijn met deze algemene voorwaarden of indien die clausules in genoemde eigen voorwaarden die schriftelijk door Gebruiker zijn aanvaard.

2.5 Gebruiker behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle door Gebruiker gedane aanbiedingen en/of uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. De in de gedane aanbieding en/of uitgebrachte offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding of offerte geldende prijsbepalende factoren, welke ook.

3.2 Alle door Gebruiker gedane aanbiedingen en/of uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende een termijn van vijftien dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven.

3.3 Gebruiker kan niet aan haar uitgebrachte offertes of gedane aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs had behoren te begrijpen dat de uitgebrachte offerte of gedane aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.4 Een Overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding door Opdrachtgever van de door Gebruiker gedane aanbieding en/of uitgebrachte offerte, dan wel op het moment dat Gebruiker feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de opdracht. Een aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever betreft de gehele aanbieding of offerte als zodanig.

3.5 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Gebruiker binden Gebruiker niet dan nadat zij schriftelijk door een niet-ondergeschikte worden bevestigd.

Artikel 4 Verplichtingen van de Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden Gebruiker tijdig alle informatie te verstrekken, welke Gebruiker naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst nodig heeft. Het aanbod van Gebruiker is gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Gebruiker mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door Opdrachtgever verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de Overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Gebruiker verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.2 Opdrachtgever is gehouden tijdig de bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken en benodigde medewerkers van Opdrachtgever ter beschikking van Gebruiker te stellen.

4.3 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens of zaken niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt of ter beschikking zijn gesteld dan wel onvolledig en/of onjuist zijn, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten – volgens de gebruikelijke tarieven van Gebruiker – bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met Gebruiker overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

4.5 Op verzoek van Gebruiker, verschaft Opdrachtgever haar op haar locatie kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, indien voor haar werkzaamheden noodzakelijk, een werkstation met netwerkaansluiting.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Gebruiker zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2 Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtgever en/of door Gebruiker geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5.3 Gebruiker kan in overleg met Opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten Diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de werkzaamheden ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van Opdrachtgever in overleg met Gebruiker plaatsvinden.

Artikel 6 Wijziging en meerwerk

6.1 Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de Overeenkomst met Gebruiker, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) Overeenkomst moeten door Opdrachtgever schriftelijk aan Gebruiker worden gemeld vóórdat Gebruiker een aanvang met de uitvoering van de Overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de Overeenkomst nadat Gebruiker deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door Opdrachtgever gewenste wijzigingen naar het oordeel van Gebruiker een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken, is Gebruiker gerechtigd op deze grond de Overeenkomst met Opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. Gebruiker is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen voortkomend uit de wijzigingen zijn te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6.2 Indien Gebruiker de wijzigingen in de oorspronkelijke Overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is Opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan Gebruiker te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van Opdrachtgever ter zake van de met Gebruiker gesloten Overeenkomst.

6.3 Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst ontstaat, zullen de door Gebruiker opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. Gebruiker is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever.

6.4 Indien de uitvoering van de Overeenkomst niet kan geschieden zonder onderbreking, dan wel op andere wijze wordt vertraagd, is Gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij de onderbreking/vertraging te wijten is aan Gebruiker.

6.5 Indien Gebruiker voor het overige meent dat er sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan Opdrachtgever. Gebruiker zal Opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.

6.6 Indien Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling van Gebruiker heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt Opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is Opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Gebruiker te voldoen.

Artikel 7 Duur en afsluiting van de Overeenkomst

7.1 De door Gebruiker in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.

7.2 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Gebruiker niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal Gebruiker Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de Overeenkomst wel kan worden uitgevoerd.

7.3 Indien enige door Gebruiker opgegeven termijn wordt overschreden, is Gebruiker ter zake eerst in verzuim nadat Opdrachtgever Gebruiker schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Gebruiker een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen.

7.4 Overschrijding van enige door Gebruiker opgegeven termijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

7.5 In financiële zin is de Overeenkomst volledig nagekomen en daarmee de opdracht afgesloten, zodra Gebruiker het eindproduct aan Opdrachtgever heeft opgeleverd (een onderzoeks rapportage, een ranking of mondelinge presentatie daarvan).

Artikel 8 Onuitvoerbaarheid van de Overeenkomst, overmacht

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt, dat dit ten gevolge van aan Gebruiker niet bekende omstandigheden onuitvoerbaar is, dan heeft Gebruiker het recht te vorderen, dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk wel mogelijk is, behoudens wanneer de uitvoering wegens overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De uit het voorgaande voor Gebruiker ontstane kosten of kosten van meerwerk worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Indien Gebruiker schade lijdt, zal ook deze schade vergoed worden door Opdrachtgever.

8.2 In geval van tijdelijke overmacht is Gebruiker gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten en de termijnen waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van Opdrachtgever ter zake van het reeds door Gebruiker uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

8.3 Indien Gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Gebruiker bevoegd het reeds verrichtte, respectievelijk het te verrichten deel van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

8.4 Onder het in dit artikel genoemde begrip overmacht wordt verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie daaronder wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, waaronder de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van Gebruiker niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen, waardoor Gebruiker niet in staat is (tijdelijk) haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) na te komen.

8.5 Gebruiker zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

Artikel 9 Annulering, opschorting en ontbinding

9.1 Annulering door Opdrachtgever van een gegeven opdracht c.q. een tussen Partijen reeds tot stand gekomen Overeenkomst, is slechts mogelijk na schriftelijke instemming van Gebruiker. Wanneer Gebruiker instemt met de annulering is Opdrachtgever een vergoeding van minimaal 30% van de Projectprijs aan Gebruiker verschuldigd. Voorts is Opdrachtgever gehouden alle reeds door Gebruiker gemaakte kosten en/of reeds uitgevoerde (voorbereidings)werkzaamheden aan Gebruiker te vergoeden.

9.2 Indien Opdrachtgever één of meer van haar verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Gebruiker niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Gebruiker gerechtigd – onverminderd alle overige aan Gebruiker toekomende rechten – de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten totdat Opdrachtgever alsnog volledig haar verplichtingen jegens Gebruiker is nagekomen.

9.3 Indien naar het oordeel van Gebruiker de uitvoering van werkzaamheden ten gevolge van buiten haar macht liggende omstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft zij het recht, zonder dat dit Opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren.

9.4 Gebruiker heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijk buitengerechtelijke verklaring, zonder dat Gebruiker tot enige schadevergoeding is gehouden, te ontbinden indien:

 • sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden;
 • aan Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of Opdrachtgever zelf haar faillissement aanvraagt, Opdrachtgever aan haar schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot Opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
 • de onderneming van Opdrachtgever feitelijk wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
 • er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van Opdrachtgever;
 • Opdrachtgever haar bedrijf aan derden overdraagt.

Artikel 10 Prijzen

10.1 Alle (uur)tarieven en andere door Gebruiker opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting. In de (uur)tarieven en/of de Projectprijs zijn niet begrepen de door Gebruiker in het kader van de Overeenkomst te maken onkosten, welke Opdrachtgever naast en boven het verschuldigde honorarium aan Gebruiker moet vergoeden. Onder onkosten worden in ieder geval mede verstaan: reis- en verblijfkosten, kosten ter zake testmateriaal en alle door derden, die Gebruiker ter zake van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, in rekening gebrachte bedragen.

10.2 Indien geen Projectprijs is overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven op Gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

10.3 Bij regie kan een richtprijs worden afgegeven. Dit is een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs bestaande uit uren en/of materialen en/of overige kosten.

10.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vier weken zullen de door de Opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek (maandelijks) in rekening worden gebracht.

10.5 Indien na de gedane aanbieding, uitgebrachte offerte en/of totstandkoming van enige overeenkomst een prijsverhoging intreedt (bijvoorbeeld door verhoging van belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, e.d.) is Gebruiker gerechtigd de in het aanbod vermelde en/of overeengekomen prijs/tarieven dienovereenkomstig te verhogen.

10.6 Gebruiker heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

10.7 Indien door toedoen of nalaten van Opdrachtgever of van derden die door Opdrachtgever voor een project c.q. Diensten worden ingeschakeld dan wel door toedoen van anderen voor wie Opdrachtgever krachtens wet of overeenkomst verantwoordelijk is, Gebruiker meer uren aan het project c.q. de Diensten heeft besteed dan door haar begroot, heeft Gebruiker het recht die extra tijd tegen de geldende uurtarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op de door Gebruiker gemaakte of te maken onkosten. Gebruiker zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van één en ander op de hoogte stellen.

Artikel 11 Betalingsvoorwaarden

11.1 De betalingsvoorwaarden zijn op de gedane aanbieding, uitgebrachte offerte en/of Overeenkomst gemeld en van toepassing. Als ter zake niets is overeengekomen in de offerte gelden de navolgende betalingsvoorwaarden:

 • bij een Projectprijs wordt bij aanvang de eerste termijn van 50% gefactureerd, de tweede termijn van 50% volgt bij oplevering c.q. voltooiing van de opdracht.
 • bij regie worden de door Gebruiker bestede uren maandelijks bij Opdrachtgever factureerd;
 • betaling van door Gebruiker verzonden facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

11.2 Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

11.3 De volledige vordering van Gebruiker op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar indien:

 • een betalingstermijn is overschreden;
 • Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd;
 • beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd;
 • de onderneming van Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;
 • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen, onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden.

11.4 Betalingen dienen in Euro’s zonder aftrek te geschieden op een door Gebruiker aan te wijzen bankrekening, tenzij partijen schriftelijk afwijkende afspraken hebben gemaakt. Elke verrekeningsbevoegdheid van Opdrachtgever, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.5 Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen acht dagen na factuur- of verzenddatum schriftelijk ter kennis van Gebruiker worden gebracht, bij gebreke waarvan de facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen als vaststaand gegeven tussen Gebruiker en Opdrachtgever zullen worden aangemerkt. De eventuele door Opdrachtgever tijdig aan Gebruiker kenbaar gemaakte bezwaren schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

11.6 Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.

11.7 Indien Opdrachtgever in verzuim is ter zake de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan komen voorts alle met de invordering van het verschuldigde bedrag gemoeide kosten – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke – voor rekening van Opdrachtgever, onverminderd de overige aan Gebruiker toekomende rechten. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het/de openstaande bedrag(en) met een minimum van € 375,--.

11.8 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al meldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.9 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel is aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).

Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van door Gebruiker aan Opdrachtgever geleverde zaken/diensten, waaronder onder meer de onderzoeksgegevens, databases, rankings en onderzoeksrapporten - zowel fysiek als digitaal – berusten bij Gebruiker, danwel bij een toeleverancier van Gebruiker die haar heeft gemachtigd de betreffende Diensten aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen, ook nadat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, evenals alle vorderingen van Gebruiker wegens niet nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever, volledig heeft voldaan.

12.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de resultaten van enige door Gebruiker geleverde Dienst, zoals een rapport, een voorstel of een ander stuk op enigerlei wijze openbaar te maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gebruiker.

12.3 Gebruiker verklaart dat naar haar beste weten door de uitvoering van de Diensten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien een actie wegens inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Gebruiker, naar haar keuze, de uitvoering van de betreffende Dienst vervangen of wijzigen, danwel het recht verwerven om de Dienst voor te zetten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling van de door Opdrachtgever voor deze Dienst aan Gebruiker betaalde vergoeding.

12.4 Eventuele verstrekte inloggegevens voor software toepassingen door Gebruiker aan Opdrachtgever zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan andere personen binnen de organisatie, noch aan derden.

12.5 Modellen, methodieken en hulpmiddelen, waarin begrepen ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Gebruiker. Opdrachtgever mag de modellen, methodieken en hulpmiddelen, waarin begrepen ook software, niet aan derden verstrekken. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming.

12.6 Opdrachtgever is gerechtigd om de resultaten van enige door Gebruiker geleverde Dienst, zoals een rapport, een voorstel of een ander stuk te vermenigvuldigen voor gebruik binnen haar eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Overeenkomst.

12.7 Indien Opdrachtgever aan Gebruiker e-mailadressen verstrekt die voor de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt, bijvoorbeeld om de onderzoeksvragenlijst naar toe te mailen, blijven deze e-mailadressen te allen tijde eigendom van Opdrachtgever. Gebruiker mag deze e-mailadressen slechts gebruiken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

12.8 Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, is het bepaalde in artikel 12.1, 12.2, 12.4 en 12.5, 12.6 en 12.7 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 Geheimhouding

13.1 Partijen zijn verplicht, om alle gegevens, inlichtingen, stukken en andere informatie die zij met betrekking tot (de uitvoering van) de Overeenkomst hebben verkregen voor derden geheim te houden, met uitzondering van die derden die Gebruiker bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hen ter beschikking zijn gesteld.

13.2 Opdrachtgever zal zonder toestemming van Gebruiker aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Gebruiker, haar werkwijze en dergelijke, noch haar rapportages/inloggegevens ter beschikking stellen.

Artikel 14 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

14.1 Geen der partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze, medewerkers van elkaar of ondernemingen waarop Partijen ter uitvoering van deze Overeenkomst beroep heeft gedaan en betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect voor zich laten werken, behoudens toestemming van de wederpartij.

14.2 Indien het in lid 1 genoemde verbod wordt geschonden, verbeurt de wederpartij een direct opeisbare boete van € 1.500,-- per week of deel van een week dat de overtreding voortduurt.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van Opdrachtgever of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij:

 • sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker;
 • de aansprakelijkheid verzekerd is op grond van een aansprakelijkheidsverzekering.

15.2 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in lid 1 op Gebruiker enige aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever in welke hoedanigheid en/of uit welke hoofde dan ook mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de in artikel 15 lid 1 sub b genoemde verzekering dekking biedt, met een maximum tot het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), dat aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor verrichte werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.

15.3 Gebruiker is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door Gebruiker bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker.

15.4 Behoudens ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker, zal Opdrachtgever Gebruiker vrijwaren voor en van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende met de verrichte c.q. te verrichten Diensten.

Artikel 16 Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1 Het is Gebruiker toegestaan de in enige Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Gebruiker worden overgedragen, dient Gebruiker Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

16.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derden over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.

Artikel 17 Wijzigingen en aanvulling

Gebruiker is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Gebruiker zal Opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Gebruiker waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn alsmede op deze algemene voorwaarden zelf, is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Verschillen van mening tussen de Opdrachtgever en Gebruiker zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet via minnelijke weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan. Alle geschillen voortvloeiende uit een gedane aanbieding, uitgebrachte offerte of gesloten Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van Gebruiker gelegen is en waar vanuit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Q&A Insights B.V.
Koningin Wilhelminalaan 21
3818 HN Amersfoort

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de hierna omschreven betekenis wanneer deze woorden met een hoofdletter zijn geschreven, behoudens indien en voor zover de context een andere betekenis vereist:

Gebruiker: Q&A Consultancy B.V., kantoorhoudende te (3818 HN) Amersfoort aan de Koningin Wilhelminalaan 21, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65015061, alsmede diens rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel;

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon (zijnde consument), de natuurlijke persoon (niet zijnde consument), die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel rechtspersoon in opdracht en/of op verzoek van wie Gebruiker een prestatie verricht van welke aard dan ook, dan wel met wie Gebruiker een Overeenkomst, zoals hierna gedefinieerd, aangaat of met wie Gebruiker in bespreking of onderhandeling is over het aangaan van een Overeenkomst;

Partijen: Gebruiker en Opdrachtgever gezamenlijk;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Gebruiker tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en tenuitvoering van die overeenkomst;

Diensten: alle door of namens Gebruiker voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot kwantitatief en kwalitatief onderzoek, ontwikkelen van visies en strategieën, opleidingstrajecten en spreeksessies.

Projectprijs: een door Partijen overeen te komen vaste prijs voor een specifiek aantal Diensten, dat Gebruiker voor een bepaald project of een bepaalde periode verleent.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Behoudens voor zover schriftelijk door Partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden deze algemene voorwaarden voor alle Overeenkomsten en voor alle handelingen, prestaties, aanbiedingen, offertes en overige rechtshandelingen tussen Gebruiker en Opdrachtgever.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Gebruiker uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 De inschakeling door derden door Gebruiker laat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onverlet.

2.4 Indien deze algemene voorwaarden door Opdrachtgever ter zijde worden gesteld, door eigen algemene voorwaarden schriftelijk van toepassing te verklaren, zullen slechts die clausules in genoemde eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn welke niet strijdig zijn met deze algemene voorwaarden of indien die clausules in genoemde eigen voorwaarden die schriftelijk door Gebruiker zijn aanvaard.

2.5 Gebruiker behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle door Gebruiker gedane aanbiedingen en/of uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. De in de gedane aanbieding en/of uitgebrachte offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding of offerte geldende prijsbepalende factoren, welke ook.

3.2 Alle door Gebruiker gedane aanbiedingen en/of uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende een termijn van vijftien dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven.

3.3 Gebruiker kan niet aan haar uitgebrachte offertes of gedane aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs had behoren te begrijpen dat de uitgebrachte offerte of gedane aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.4 Een Overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding door Opdrachtgever van de door Gebruiker gedane aanbieding en/of uitgebrachte offerte, dan wel op het moment dat Gebruiker feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de opdracht. Een aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever betreft de gehele aanbieding of offerte als zodanig.

3.5 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Gebruiker binden Gebruiker niet dan nadat zij schriftelijk door een niet-ondergeschikte worden bevestigd.

Artikel 4 Verplichtingen van de Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden Gebruiker tijdig alle informatie te verstrekken, welke Gebruiker naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst nodig heeft. Het aanbod van Gebruiker is gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Gebruiker mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door Opdrachtgever verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de Overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Gebruiker verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.2 Opdrachtgever is gehouden tijdig de bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken en benodigde medewerkers van Opdrachtgever ter beschikking van Gebruiker te stellen.

4.3 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens of zaken niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt of ter beschikking zijn gesteld dan wel onvolledig en/of onjuist zijn, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten – volgens de gebruikelijke tarieven van Gebruiker – bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met Gebruiker overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

4.5 Op verzoek van Gebruiker, verschaft Opdrachtgever haar op haar locatie kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, indien voor haar werkzaamheden noodzakelijk, een werkstation met netwerkaansluiting.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Gebruiker zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2 Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtgever en/of door Gebruiker geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5.3 Gebruiker kan in overleg met Opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten Diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de werkzaamheden ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van Opdrachtgever in overleg met Gebruiker plaatsvinden.

Artikel 6 Wijziging en meerwerk

6.1 Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de Overeenkomst met Gebruiker, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) Overeenkomst moeten door Opdrachtgever schriftelijk aan Gebruiker worden gemeld vóórdat Gebruiker een aanvang met de uitvoering van de Overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de Overeenkomst nadat Gebruiker deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door Opdrachtgever gewenste wijzigingen naar het oordeel van Gebruiker een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken, is Gebruiker gerechtigd op deze grond de Overeenkomst met Opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. Gebruiker is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen voortkomend uit de wijzigingen zijn te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6.2 Indien Gebruiker de wijzigingen in de oorspronkelijke Overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is Opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan Gebruiker te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van Opdrachtgever ter zake van de met Gebruiker gesloten Overeenkomst.

6.3 Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst ontstaat, zullen de door Gebruiker opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. Gebruiker is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever.

6.4 Indien de uitvoering van de Overeenkomst niet kan geschieden zonder onderbreking, dan wel op andere wijze wordt vertraagd, is Gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij de onderbreking/vertraging te wijten is aan Gebruiker.

6.5 Indien Gebruiker voor het overige meent dat er sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan Opdrachtgever. Gebruiker zal Opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.

6.6 Indien Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling van Gebruiker heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt Opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is Opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Gebruiker te voldoen.

Artikel 7 Duur en afsluiting van de Overeenkomst

7.1 De door Gebruiker in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.

7.2 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Gebruiker niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal Gebruiker Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de Overeenkomst wel kan worden uitgevoerd.

7.3 Indien enige door Gebruiker opgegeven termijn wordt overschreden, is Gebruiker ter zake eerst in verzuim nadat Opdrachtgever Gebruiker schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Gebruiker een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen.

7.4 Overschrijding van enige door Gebruiker opgegeven termijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

7.5 In financiële zin is de Overeenkomst volledig nagekomen en daarmee de opdracht afgesloten, zodra Gebruiker het eindproduct aan Opdrachtgever heeft opgeleverd (een advies rapportage, of mondelinge presentatie daarvan).

Artikel 8 Onuitvoerbaarheid van de Overeenkomst, overmacht

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt, dat dit ten gevolge van aan Gebruiker niet bekende omstandigheden onuitvoerbaar is, dan heeft Gebruiker het recht te vorderen, dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk wel mogelijk is, behoudens wanneer de uitvoering wegens overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De uit het voorgaande voor Gebruiker ontstane kosten of kosten van meerwerk worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Indien Gebruiker schade lijdt, zal ook deze schade vergoed worden door Opdrachtgever.

8.2 In geval van tijdelijke overmacht is Gebruiker gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten en de termijnen waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van Opdrachtgever ter zake van het reeds door Gebruiker uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

8.3 Indien Gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Gebruiker bevoegd het reeds verrichtte, respectievelijk het te verrichten deel van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

8.4 Onder het in dit artikel genoemde begrip overmacht wordt verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie daaronder wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, waaronder de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van Gebruiker niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen, waardoor Gebruiker niet in staat is (tijdelijk) haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) na te komen.

8.5 Gebruiker zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

Artikel 9 Annulering, opschorting en ontbinding

9.1 Annulering door Opdrachtgever van een gegeven opdracht c.q. een tussen Partijen reeds tot stand gekomen Overeenkomst, is slechts mogelijk na schriftelijke instemming van Gebruiker. Wanneer Gebruiker instemt met de annulering is Opdrachtgever een vergoeding van minimaal 30% van de Projectprijs aan Gebruiker verschuldigd. Voorts is Opdrachtgever gehouden alle reeds door Gebruiker gemaakte kosten en/of reeds uitgevoerde (voorbereidings)werkzaamheden aan Gebruiker te vergoeden.

9.2 Indien Opdrachtgever één of meer van haar verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Gebruiker niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Gebruiker gerechtigd – onverminderd alle overige aan Gebruiker toekomende rechten – de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten totdat Opdrachtgever alsnog volledig haar verplichtingen jegens Gebruiker is nagekomen.

9.3 Indien naar het oordeel van Gebruiker de uitvoering van werkzaamheden ten gevolge van buiten haar macht liggende omstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft zij het recht, zonder dat dit Opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren.

9.4 Gebruiker heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijk buitengerechtelijke verklaring, zonder dat Gebruiker tot enige schadevergoeding is gehouden, te ontbinden indien:

 • sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden;
 • aan Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of Opdrachtgever zelf haar faillissement aanvraagt, Opdrachtgever aan haar schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot Opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
 • de onderneming van Opdrachtgever feitelijk wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
 • er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van Opdrachtgever;
 • Opdrachtgever haar bedrijf aan derden overdraagt.

Artikel 10 Prijzen

10.1 Alle (uur)tarieven en andere door Gebruiker opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting. In de (uur)tarieven en/of de Projectprijs zijn niet begrepen de door Gebruiker in het kader van de Overeenkomst te maken onkosten, welke Opdrachtgever naast en boven het verschuldigde honorarium aan Gebruiker moet vergoeden. Onder onkosten worden in ieder geval mede verstaan: reis- en verblijfkosten, kosten ter zake testmateriaal en alle door derden, die Gebruiker ter zake van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, in rekening gebrachte bedragen.

10.2 Indien geen Projectprijs is overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven op Gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

10.3 Bij regie kan een richtprijs worden afgegeven. Dit is een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs bestaande uit uren en/of materialen en/of overige kosten.

10.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vier weken zullen de door de Opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek (maandelijks) in rekening worden gebracht.

10.5 Indien na de gedane aanbieding, uitgebrachte offerte en/of totstandkoming van enige overeenkomst een prijsverhoging intreedt (bijvoorbeeld door verhoging van belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, e.d.) is Gebruiker gerechtigd de in het aanbod vermelde en/of overeengekomen prijs/tarieven dienovereenkomstig te verhogen.

10.6 Gebruiker heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

10.7 Indien door toedoen of nalaten van Opdrachtgever of van derden die door Opdrachtgever voor een project c.q. Diensten worden ingeschakeld dan wel door toedoen van anderen voor wie Opdrachtgever krachtens wet of overeenkomst verantwoordelijk is, Gebruiker meer uren aan het project c.q. de Diensten heeft besteed dan door haar begroot, heeft Gebruiker het recht die extra tijd tegen de geldende uurtarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op de door Gebruiker gemaakte of te maken onkosten. Gebruiker zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van één en ander op de hoogte stellen.

Artikel 11 Betalingsvoorwaarden

11.1 De betalingsvoorwaarden zijn op de gedane aanbieding, uitgebrachte offerte en/of Overeenkomst gemeld en van toepassing. Als ter zake niets is overeengekomen in de offerte gelden de navolgende betalingsvoorwaarden:

 • bij een Projectprijs wordt bij aanvang de eerste termijn van 50% gefactureerd, de tweede termijn van 50% volgt bij oplevering c.q. voltooiing van de opdracht.
 • bij regie worden de door Gebruiker bestede uren maandelijks bij Opdrachtgever factureerd;
 • betaling van door Gebruiker verzonden facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

11.2 Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

11.3 De volledige vordering van Gebruiker op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar indien:

 • een betalingstermijn is overschreden;
 • Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd;
 • beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd;
 • de onderneming van Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;
 • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen, onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden.

11.4 Betalingen dienen in Euro’s zonder aftrek te geschieden op een door Gebruiker aan te wijzen bankrekening, tenzij partijen schriftelijk afwijkende afspraken hebben gemaakt. Elke verrekeningsbevoegdheid van Opdrachtgever, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.5 Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen acht dagen na factuur- of verzenddatum schriftelijk ter kennis van Gebruiker worden gebracht, bij gebreke waarvan de facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen als vaststaand gegeven tussen Gebruiker en Opdrachtgever zullen worden aangemerkt. De eventuele door Opdrachtgever tijdig aan Gebruiker kenbaar gemaakte bezwaren schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

11.6 Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.

11.7 Indien Opdrachtgever in verzuim is ter zake de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan komen voorts alle met de invordering van het verschuldigde bedrag gemoeide kosten – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke – voor rekening van Opdrachtgever, onverminderd de overige aan Gebruiker toekomende rechten. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het/de openstaande bedrag(en) met een minimum van € 375,--.

11.8 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al meldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.9 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel is aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).

Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van door Gebruiker aan Opdrachtgever geleverde zaken/diensten, waaronder onder meer de onderzoeksgegevens, databases, rankings en onderzoeksrapporten - zowel fysiek als digitaal – berusten bij Gebruiker, danwel bij een toeleverancier van Gebruiker die haar heeft gemachtigd de betreffende Diensten aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen, ook nadat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, evenals alle vorderingen van Gebruiker wegens niet nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever, volledig heeft voldaan.

12.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de resultaten van enige door Gebruiker geleverde Dienst, zoals een rapport, een voorstel of een ander stuk op enigerlei wijze openbaar te maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gebruiker.

12.3 Gebruiker verklaart dat naar haar beste weten door de uitvoering van de Diensten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien een actie wegens inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Gebruiker, naar haar keuze, de uitvoering van de betreffende Dienst vervangen of wijzigen, danwel het recht verwerven om de Dienst voor te zetten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling van de door Opdrachtgever voor deze Dienst aan Gebruiker betaalde vergoeding.

12.4 Eventuele verstrekte inloggegevens voor software toepassingen door Gebruiker aan Opdrachtgever zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan andere personen binnen de organisatie, noch aan derden.

12.5 Modellen, methodieken en hulpmiddelen, waarin begrepen ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Gebruiker. Opdrachtgever mag de modellen, methodieken en hulpmiddelen, waarin begrepen ook software, niet aan derden verstrekken. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming.

12.6 Opdrachtgever is gerechtigd om de resultaten van enige door Gebruiker geleverde Dienst, zoals een rapport, een voorstel of een ander stuk te vermenigvuldigen voor gebruik binnen haar eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Overeenkomst.

12.7 Indien Opdrachtgever aan Gebruiker e-mailadressen verstrekt die voor de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt, bijvoorbeeld om de onderzoeksvragenlijst naar toe te mailen, blijven deze e-mailadressen te allen tijde eigendom van Opdrachtgever. Gebruiker mag deze e-mailadressen slechts gebruiken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

12.8 Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, is het bepaalde in artikel 12.1, 12.2, 12.4 en 12.5, 12.6 en 12.7 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 Geheimhouding

13.1 Partijen zijn verplicht, om alle gegevens, inlichtingen, stukken en andere informatie die zij met betrekking tot (de uitvoering van) de Overeenkomst hebben verkregen voor derden geheim te houden, met uitzondering van die derden die Gebruiker bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hen ter beschikking zijn gesteld.

13.2 Opdrachtgever zal zonder toestemming van Gebruiker aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Gebruiker, haar werkwijze en dergelijke, noch haar rapportages/inloggegevens ter beschikking stellen.

Artikel 14 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

14.1 Geen der partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze, medewerkers van elkaar of ondernemingen waarop Partijen ter uitvoering van deze Overeenkomst beroep heeft gedaan en betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect voor zich laten werken, behoudens toestemming van de wederpartij.

14.2 Indien het in lid 1 genoemde verbod wordt geschonden, verbeurt de wederpartij een direct opeisbare boete van € 1.500,-- per week of deel van een week dat de overtreding voortduurt.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van Opdrachtgever of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij:

 • sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker;
 • de aansprakelijkheid verzekerd is op grond van een aansprakelijkheidsverzekering.

15.2 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in lid 1 op Gebruiker enige aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever in welke hoedanigheid en/of uit welke hoofde dan ook mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de in artikel 15 lid 1 sub b genoemde verzekering dekking biedt, met een maximum tot het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), dat aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor verrichte werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.

15.3 Gebruiker is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door Gebruiker bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker.

15.4 Behoudens ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker, zal Opdrachtgever Gebruiker vrijwaren voor en van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende met de verrichte c.q. te verrichten Diensten.

Artikel 16 Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1 Het is Gebruiker toegestaan de in enige Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Gebruiker worden overgedragen, dient Gebruiker Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

16.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derden over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.

Artikel 17 Wijzigingen en aanvulling

Gebruiker is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Gebruiker zal Opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Gebruiker waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn alsmede op deze algemene voorwaarden zelf, is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Verschillen van mening tussen de Opdrachtgever en Gebruiker zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet via minnelijke weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan. Alle geschillen voortvloeiende uit een gedane aanbieding, uitgebrachte offerte of gesloten Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van Gebruiker gelegen is en waar vanuit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Q&A Consultancy B.V.
Koningin Wilhelminalaan 21
3818 HN Amersfoort